HitmanNlh's Blog{13/10/2008}   Cách tạo các hình ngộ nghĩnh trong blog 360

Các bạn làm theo bước sau:

1.Vào cái SETTINGS ở thư mục chính trong blog.
2.Ở mục BASIC INFO, tìm cái “Current Location*(là nơi bạn sinh sống đó)
3. “Ban hãy copy 1 trong các hình bạn thích ở dưới đây để điền vào Current Location” thì nó sẽ hiện ngay dưới AVATAR của bạn

4.cuối cùng hãy click vào Save ở cuối trang .Thế là xong.

1.Hình nốt nhạc (♪)
~~~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$”~~`$$ ~~~~~~~~$$$”~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$… ~~~~~~~.$$$$$$* … ~~~~~~$$$$$$$”….. ~~~~.$$$$$$$”…. ~~~$$$$$$”`$”… ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$ $$$~~~`$$”~~~$$~~~$$$$ $$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$ ~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$” ~~~~~$$*$$$$$$$$$” ~~~~~~~~~~““~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~`$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$”~~.$$ ~~~~~~~”*$$$$$$~~~~~~~~~

2.Hình L.O.V.E:

…….::****……………****::……… …..*..♥.♥.♥……*.*….♥.♥.♥…*… …. ….*.♥..L……*.*♥*.*……….♥.*…….. ….*.♥….O…—£You§—™…..♥.*.. ……*.♥…..V……………….♥.*……… . ………*.♥….E………….♥.*.(\__/). …………..*.♥ ……. ♥.*…..(=’o’=). ………………..*♥*…………(♥)_(♥),
*Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*Love*Love*…………………… *Love*Love*Love*…………………… …………………………………………. ….*Love**Love*…………………….. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. ….*Love**Love*…………………….. …………………………………………. *Love*…………*Love*……………… ..*Love*……..*Love*……………….. ….*Love*….*Love*…………………. ……*Love**Love*…………………… ………**Love**…………………….. ………..*Love*………………………. ……………………………………… *Love*Love*Love*…………………… *Love*Love*Love*…………………… *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love**Love*………………………….. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*Love*Love*…………………… *Love*Love*Love*…………………..

3.Flower

__________♥@@@@@@@_________@@@@@_ __________@@@@@@@@_____@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@_lOvE_@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ ________@@@@@@__________@@@@@ __________@@@@@@@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ _____________________@ ____________________@ ___________________@@@ __________________@

4.H.E.A.R.T…(1)

_______♥♥♥♥♥♥♥♥_________________ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________ _______ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� � �� � � � ?� �_______________ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥____♥♥♥♥♥♥♥___ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___ __♥♥♥♥♥♥_000_♥♥♥♥♥♥♥♥� �� �� �� �� ��?? ��♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_x_Happy_♥♥� � �� � � � ?� �♥♥♥♥♥♥♥♥___ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �� �� �� �� ��?? ��♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____ ______♥♥♥♥_Princess_♥♥♥♥♥♥♥� �� �� �� �� ��?? ��♥♥♥♥______ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥______ __________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �� �� �� �� ��?? ��♥♥♥♥________ ____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� � �� � � � ?� �♥__________ _____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____ ________ _____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________ ____ _____________♥♥♥♥♥♥_________________ ____________♥♥♥♥__________________ ___________♥♥____________________

5.H.E.A.R.T…(2)

.____XXXX♥♥___________♥♥XXXX____ ____♥XXXX♥♥♥♥_____♥♥♥XXXX♥_____ ___♥♥♥XXXX♥♥♥♥_♥♥♥♥XXXX♥� � �� �♥♥____ ___♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX♥♥ ♥♥♥____ ___♥♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥XXXX♥♥♥♥ ♥♥♥____ ____♥♥♥♥♥♥XXXX♥XXXX♥♥♥♥♥� � �� �♥♥____ _____♥♥♥♥♥♥♥xXXXXXx♥♥♥♥♥� � �� �♥_____ ______♥♥♥♥♥♥XXXXXXXx♥♥♥♥♥___ ___ _______♥♥♥♥xXXX♥♥XXXX♥♥♥_______ _________♥XXXX♥♥♥♥xXXX♥________ _________XXXX♥♥♥♥♥♥XXXX________ ________XXXX♥♥♥♥♥♥♥XXXX________ _______XXXX__♥♥♥♥♥__XXXX_______ ______XXXX____♥♥♥____XXXX______ _____XXXX______♥______XXXXx____ ___XXXXx____L.O.V.E____xXXXX___ ________________________________,

6.I ♥ U

……………………………………… ……….*I♥U**I♥U**I♥U*………. ……….*I♥U**I♥U**I♥U*………. ………………*I♥U*………………. ………………*I♥U*………………. ………………*I♥U*………………. ………………*I♥U*………………. ………………*I♥U*………………. …………
……*I♥U*………………. ……….*I♥U**I♥U**I♥U*………. ……….*I♥U**I♥U**I♥U*………. ……………………………………… …….*I♥U*…………..*I♥U*……. …*I♥U**I♥U*…..*I♥U**I♥U*…. .*I♥U*….*I♥U*.*I♥U*….*I♥U*.. .*I♥U*………*I♥U*……..*I♥U*.. ..*I♥U*……………………*I♥U*.. …*I♥U*………………….*I♥U*… ….*I♥U*………………..*I♥U*…. ……*I♥U*…………….*I♥U*…… ……..*I♥U*…………*I♥U*…….. ………..*I♥U*……*I♥U*……….. …………..*I♥U**I♥U*………….. ………………*I♥U*……………… …………………………………….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. ………*I♥U*……….*I♥U*…….. …………..*I♥U**I♥U*…………. ……………………………………,

7. chú bé may mắn
_____________________________ ________((`’-“”“`””-‘`))________ ________)____-____-__(_______ ________/___(o___o)__\________ ________\____( 0 )____/________ __________’-.._’=’_..-‘_________ ______/`;♥’♥’♥.—.♥’♥’♥;`\______ ______\_))____’♥’____((_/______ _______♥.___happy__.♥_________ ________’♥._________.♥’________ ________/_’♥._____.♥’_\________ ________\__\’♥. .♥’/__/________ ______(((___)_’♥’_(___)))______

8. bong bóng trái tim

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______________ _____ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ ________________ __♥♥♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑♥♥ ♥♥________________ _♥♥♥♥♥๑๑๑*¥øu*๑๑๑๑♥♥ ♥♥______________ ♥♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑� � �� �♥♥♥♥๑๑๑๑♥♥♥♥_______ ♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑� � �� �๑๑♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥__ _ ♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑*j§*๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥� � �� �♥ _♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑� �� �� ��๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑� � �♥ ♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥� � �� �♥♥♥♥ ___♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑*Mÿ*๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥� � �� � ____♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑� �� �� ��๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥� � �♥ ♥ _____♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥♥_ ______♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑*£ø v€*๑๑♥♥♥♥♥♥♥__ _______♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑� �� �� ��๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥____ ________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ ๑๑♥♥♥♥♥♥______ _________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑� � �� �♥♥♥♥♥________ __________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑♥♥� �� �� ��♥♥__________ ___________♥♥♥♥๑๑๑๑♥♥♥♥♥ ____________ ____________♥♥♥♥๑๑♥♥♥♥________ ______ _____________♥♥♥♥♥♥_________________ ______________♥♥♥___________________ _______________♥____________________ ______________¤_____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________ __________________¤_________________ _________________¤__________________ ________________¤___________________ _______________¤____________________ ______________¤_____________________ ______________¤_____________________ _______________¤____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________

9.

——————————————————————————–

Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*Love*Love*…………………… *Love*Love*Love*…………………… …………………………………………. ….*Love**Love*…………………….. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. *Love*……..*Love*…………………. ….*Love**Love*…………………….. …………………………………………. *Love*…………*Love*……………… ..*Love*……..*Love*……………….. ….*Love*….*Love*…………………. ……*Love**Love*…………………… ………**Love**…………………….. ………..*Love*………………………. ……………………………………… *Love*Love*Love*…………………… *Love*Love*Love*…………………… *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love**Love*………………………….. *Love*…………………………………. *Love*…………………………………. *Love*Love*Love*…………………… *Love*Love*Love*…………………..

11. Thêm một nốt nữa nè
____________###_##_____________ __________###____##____________ ________###____###_#__________ ______###____###___##_________ ____###____###______##________ __###____###_________##_______ _##____###____________##______ ##____###______________##_____ _##_###_________________##____ __###____________________##____ ___##_____________________##____ ____##____________________###__ _____##__________________##### ______##_______________####### _______##_____________######## ________##___________######### _________##_________########## _________###________######### _______######_______######## _____########________#####__ ____#########________________ ___##########________________ __##########_________________ __#########__________________

12.
……………____……………. *……….=’&……..’=…….you… *……./………………\….are.. *……:…♥…….♥…….;…so…. *…..O……C_………..O…sweet.. *……:………………..;…….. *…….\……U………./………. *……..`=.______.=’…..from…ღ…. *………./.`”””””`\………ILU……. *………/…..,……\….ღ……….. *……../.|/\/\/\…_\………….. *…be.my|/\/\/\.\_valentine……… *……….|________|……………. *……….__\_.|_./__…………… *……..|_____|_____|…….ღ……..

Thêm một số kiểu dùng riêng cho IE nè FF sài ko đc ^^!

13.
.. ……………./'”‘)Chỉ…… ……………,/¯../Tay…. ……………/…./Lên…….. …………../…./Trời…….. ……../´¯
/’…’/´¯¯`·¸Hận……… ……/’/…/…./…./¨¯\Đời…………. …..(‘(…´…´..¯~/’…’)Vô……. ……\…Mắt Buồn…./Đối……… …….\’…\…….._.·´……………… ……..\…………(………. ………\…………\……………Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.•Không cần ai an ủi, vỗ về.•Cho nỗi buồn như là giọt nước.•Lăn xuống má, và trôi đi .•Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .•Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .•Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .•Như là một nỗi tủi thân .•Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .•Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.•Những va đập in lên màu mắt .•Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.•Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .•Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .•Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .•Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.••••……………………….. ………… Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.•Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.•Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Người có buồn bởi thay đổi trong ta.•Như mùa đông không bao giờ đến nữa.•Ừ ….và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.•Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng.•Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.•Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.•Và cho dù….ai đó bỏ cuộc chơi.•Ta không khóc như mùa đông không khóc.•Có ai mang những nỗi nhớ một thời.•Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.•Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời….•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???*…………….____……………. *……….=’&……..’=…….you… *……./………………\….are.. *……:…♥…….♥…….;…so…. *…..O……C_………..O…sweet.. *……:………………..;…….. *…….\……U………./………. *……..`=.______.=’…..from…ღ…. *………./.`”””””`\………ILU……. *………/…..,……\….ღ……….. *……../.|/\/\/\…_\………….. *…be.my|/\/\/\.\_valentine……… *……….|________|……………. *……….__\_.|_./__…………… *……..|_____|_____|…….ღ……..

14.
cẬu Oy hAy lÀ bÂy h` tỚ vÀ cẬu ThỬ iÊu NhAu NhÉ … Ơ hAy tỚ vÀ cẬu Iu NhAu Á…Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu vÀo lÒnG vÀ nÓi ChO cẬu pÍt rẰnG tỚ iÊu cẬu NhÌu lẮm …. cẬu Oy hAy lÀ bÂy jỜ tỚ vÀ cẬu nẮm tAy NhAu NhÉ … Ơ hAy tỚ vÀ cẬu sẼ nẮm tAy NhAu Á… Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu vÀo lÒnG KhẼ nẮm lẤy bÀn tAy cẬu vÀ nÓi ChO cẬu pÍt rẰnG…tỚ iÊu cẬu NhÌu lẮm ….cẬu Oy hAy lÀ bÂy jỜ tỚ vÀ cẬu hUn NhAu NhÉ…Ơ hAy tỚ vÀ cẬu sẼ hUn NhAu Á… Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu ThẬt ChẶt vÀo TrAo ChO cẬu nỤ hÔn Đầu TiÊn kŨa tỚ :” ..ChỤt..ChỤt..:” .. vÀ tỚ sẼ nÓi ChO kẢ ThẾ jỚi nỲ pÍt rẰnG tỚ Iêu cẬu vÔ đỐi……NhƯnG rÒy…cẬu Oy hAy lÀ bÂy jỜ tỚ vÀ cẬu BrEaK nÁ ….sAo kƠ..tỚ vÀ cẬu sẼ ChIa tAy Á….hÔnG tỚ hÔnG tIn…Ừa lÚc Ấy tỚ sẼ Ôm cẬu lẦn cUốI vÀ nÓi vỚi cẬu rẰnG…sOzzY…I’m sO sOzzY…vÌ bÂy zỜ tỚ đà wÊn cẬu mẤt rÒy…Đó Chỉ Là Qá Khứ…1 Qá Khứ Tồi Tàn ! [cOmpOsEd bY pApY] _______________Z_ZZ__Z_____ZZZZZZ ______________ZZZ____Z______Z____ZZZ ______________Z_____Z________Z______ZZ _____________Z______Z________Z________ZZ ____________Z______Z______ZZZ___________ZZ ____ZZZ____Z_Z_Z___Z____ZZ________________Z ___Z___ZZZZ__Z_Z__ZZZZZZ___________________Z ___Z____Z___________________________________Z ___Z____Z___________________________________Z ___Z_ZZ__Z__________________________________Z ___Z_Z___Z__________________________________Z_Z_Z ___Z_____Z__________________________________ZZ_Z_Z ____Z____Z_ZZZZZ____________________________Z ____ZZZZZZZ____Z____________________________Z ________ZZ__________________________________Z _________ZZ_________________________________Z _________ZZ________________Z_____Z__________Z __________ZZ_______________Z______Z________Z ___________ZZ______Z_______Z_______ZZ_____Z _____________ZZ_____Z______Z________ZZZZ___Z _______________ZZZZZZZ_____ZZZZZZZZZ___Z___Z _________________Z____Z___ZZ_____Z_____Z___Z _________________Z___ZZ___Z_____Z_____Z____Z ________________Z_Z_Z_Z___Z____Z_Z___Z____ZZ ________________ZZZZ__Z_Z_Z___ZZZ___ZZ____Z _______________________ZZZ_______ZZZZZZZZZ

BONUS

Đọc trong dantri.com thấy trang wb cho làm ảnh hay ghê ,vào thử làm vài mô.trông hay đấy chứ anh em,hây ahahhhhhhhhhhh…..

Các bạn vào đây nha:

http://en.photofun.od.ua/

Còn đây là những bức ảnh vừa làm.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

BONUS

Photobucket Photobucket Photobucket

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: