HitmanNlh's Blog{04/01/2009}   CAGT đạp vào đầu dân bị đập nát xe và đánh hội đồng ở Gia Kiệm


BONUS
video C��ng An b���n ng�����i kh��ng �����i m�� b���o hi���m t���i Nh�� h��t l���n H���i Ph��ng t���i 19/7/08


VA �������c bi���t c��c b���n ���� ��em b��i vi���t n��y l��n nhi���u di���n ����n, v�� ���� nh���n �������c nhi���u ph���n h���i t��ch c���c trong ���� c�� 1 s��� th��ng tin v��� s��� ki���n �������c k��� l���i. Tuy nhi��n cho �����n nay b��o ch�� v���n ch��a v��o cu���c.

Nhi���u �� ki���n cho r���ng v��� ��n ��ang �������c c��ng an d��m ��i v�� ���� c��� t��nh kh��ng ghi bi��n b���n hi���n tr�����ng theo y��u c���u c���a n���n nh��n, gia ����nh n���n nh��n, c��ng nh�� t���t c��� nh���ng ng�����i t���i hi���n tr�����ng…n��n ���� d���n �����n s��� ph���n n��� v�� ph���n kh��ng c���a ����m �
��ng.

Tuy nhi��n k���t qu��� cu���i c��ng l�� t���t c��� ���� b��� c��ng an tr���n ��p, c�� th��m 1 ng�����i b��� b���n, v�� sau ���� gia ����nh n���n nh��n b��� 1 ng�����i ����nh �����p ch���i m���ng sau khi ��p gi���i v��� t���i tr��� s��� c��ng an giao th��ng. (���� l�� theo th��ng tin tham kh���o tr��n di���n ����n…c���n x��c minh)

Ph���n m���i update c��c b���n xem ��� cu���i b��i

Th��ng tin ban �����u t��� clip

C��ng an ���� ko ch���u l���p bi��n b���n ngay cho chi���c xe c���a n���n nh��n nh�� nh���ng chi���c xe ���� b��� b���t tr�����c ���� m�� tr���n ra ph��a sau ����� l���n tr��nh tr��ch nhi���m tr�����c ����ng �����o ng�����i d��n ch���ng ki���n v��� vi���c tr��n b���c x��c l��n ti���ng c��ng n���n nh��n


m��u ch���y t��� tai xu���ng c���…v���t m��u tr��n vai ph��a tr�����c

Hi���n nay t���i HP , ph��ng CSGT ���� th��nh l���p �����i “h��nh s���” ����� tham gia b���o �����m c��ng t��c ATGT. H��� m���c th�����ng ph���c �������c trang b��� s��ng, b��� ����m, d��i cui…


v���t m��u tr��n vai ph��a sau

Thanh ni��n khi kh��ng �����i m�� hay vi ph���m GT s��� b��� c��ng an ch��m m���c th�����ng ph���c l��n b���t v�� t���m gi��� xe v�� c��n c�� th��� b��� ��n v��i c��i t��t v��� t���i c��i l���i ng�����i thi h��nh c��ng v���.

C��u h���i c���a blogger Mr.Kyo:

Theo lu���t ATGT th�� CSGT c�� quy���n h���n g�� kh��ng khi kh��ng m���c �����ng ph���c, v�� n���u h��� c�� quy���n l�� b���t v�� t���m gi��� xe th�� c�� th��� ����nh b���t k�� ai ko???

C��ng An b���n ng�����i kh��ng �����i m�� b���o hi���m
t���i Nh�� h��t l���n H���i Ph��ng t���i 19/7/2008

yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, ”

\u0110\u00e2y l\u00e0 tin t\u1ee9c t\u1eeb 1 di\u1ec5n \u0111\u00e0n 1 b\u1ea1n \u0111\u00e3 g\u1eedi file cho VA

ngo\u00e0i ra cm 137 b\u1ed5 sung chi ti\u1ebft n\u1ea1n nh\u00e2n \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c khi\u00eang ra \u0111\u1ec3 ch\u1eadn \u0111\u1ea7u xe c\u1ea3nh s\u00e1t

\u1ea2nh ch\u1ee5p b\u00e0i b\u00e1o \u0111\u00e3 b\u1ecb x\u00f3a: Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc s\u1ebd kh \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n l\u1eadp c\u01a1 quan b\u00e1o ch\u00ed. N.T. D\u0169ng v\u1ee1 m\u1ed9ng

Clip g\u00e2y s\u1ed1c: M\u1ea1i d\u00e2m tr\u1ebb em Campuchia. S\u1ed1c h\u01a1n khi nh\u1eefng \u0111\u1ee9a tr\u1ebb n\u00e0y n\u00f3i ti\u1ebfng Vi\u1ec7t.

Kh\u00f4ng cho \”t\u1eeb quan\”!

Th\u00f4ng b\u00e1o v\u1ec1 vi\u1ec7c x\u00f3a entry: L\u00e1 b\u00f9a h\u1ed9 m\u1ec7nh c\u1ee7a Ph\u00fa \”d\u00ea\” \u1edf \u0111\u00e2u? Ph\u1ea3n h\u1ed3i cho T\u01a1rang

\u1ea2nh ch\u1ee5p v\u0103n th\u01b0: H\u1ecdc sinh theo t\u00f4n gi\u00e1o kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ef1 thi v\u00e0o tr\u01b0\u1eddng PTDTNT huy\u1ec7n \u0110\u00f4ng Giang

B\u00e1o ch\u00ed VN kh\u00f4ng \u0111\u0103ng tin: Tr\u1eef l\u01b0\u1ee3ng 3 m\u1ecf d\u1ea7u m\u1edbi ph\u00e1t hi\u1ec7n. T\u00ea gi\u00e1c \u0110en c\u00f3 1 t\u1ec9 th\u00f9ng.

H\u00ecnh \u1ea3nh c\u01b0\u1ee1ng ch\u1ebf l\u1ed9t \u00e1o, k\u00e9o l\u00ea ph\u1ee5 n\u1eef.

N\u1ed7i nh\u1ee5c mang t\u00ean Vi\u1ec7t Nam + tr\u1ea3 l\u1eddi c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 b\u00e0i + \u00fd ki\u1ebfn c\u1ee7a Trang H\u1ea1

Movie: Kung Fu Panda

\\

“); Function VBGetSwfVer(i) on error resume next Dim swControl, swVersion swVersion = 0 set swControl = CreateObject(“ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.” + CStr(i)) if
(IsObject(swControl)) then swVersion = swControl.GetVariable(“$version”) end if VBGetSwfVer = swVersion End Function

����y l�� tin t���c t��� 1 di���n ����n 1 b���n ���� g���i file cho VA

ngo��i ra cm 137 b��� sung chi ti���t n���n nh��n ���� �������c khi��ng ra ����� ch���n �����u xe c���nh s��t

a152.jpg picture by ttxvanganh4

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: